Het ontwerp van ons kerkzegel is gemaakt door ds. J.A. Kruithof, destijds hulppredikant in onze kerkelijke gemeente.

Als voorbeeld gebruikte hij een schepenzegel, gevonden in een rekeningenboek uit 1703, hoewel later bleek dat er een nog ouder zegel bestond. 

Kerkzegel

In overleg met de commissie voor de kerkzegels werd het oorspronkelijke randschrift SIGILUM SCABINORUM, MONASTERII.ADMOSAM gewijzigd in een nieuw opschrift BEWAERT MIJ, O GODT.

Dit randschrift is ontleend aan de geschiedenis van Wouter Simonsz, welke in Monster, vermoedelijk als hageprediker, het Evangelie heeft verkondigd en in 1570 als martelaar is gestorven. Deze zou in de nacht voor zijn terechtstelling, samen met drie andere gewezen pastoors, Psalm 16 hebben gezongen.

Na goedkeuring van het ontwerp door eerdergenoemde commissie, in 1959, vond de verdere uitwerking door een deskundige plaats.

De afbeelding op het kerkzegel komt globaal overeen met de kerk zoals die er omstreeks het jaar 1200 moet hebben uitgezien.

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.