De Hervormde Gemeente Monster is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en missionair werk.

De gemeente bestaat uit ca. 500 meelevende leden. Elke week komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen.
Daarnaast zijn het uitspreken van een geloofsbelijdenis, het lezen van de wet (samengevat in de tien geboden) en bidden voor gemeenteleden, de wereld om ons heen of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse diensten.

Onze missie

De Hervormde gemeente van Monster is een onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Het fundamentele principe is dat de gemeente van Hem is.
Hij heeft haar uitverkoren en geroepen om Zijn eigendom te zijn. Hij heeft haar gekocht met Zijn bloed en als haar Hoofd leidt Hij haar, tot het einde der tijden, door Zijn Geest.

Alle activiteiten binnen de gemeente, zowel voor jongeren als ouderen, op zondag en door de week, moeten gericht zijn op deze Heere van de kerk.

Onze visie

De Hervormde gemeente van Monster wil een gemeenschap zijn van mensen die met en van elkaar leren wat het betekent om Christus na te volgen (discipelschap). Dit willen we doen door de Bijbel als het Woord van God te verbinden met de vragen van onze tijd.

We willen deze gemeenschap vormgeven door de onderlinge opbouw en toerusting van onze gemeenteleden rondom de eredienst en alle andere activiteiten van de gemeente. Daarbij zien we het gericht bezig zijn met gaven als een concrete invulling van discipelschap.

Vanuit deze gemeenschap willen we het Evangelie uitdragen in ons dorp en onze directe omgeving, aan hen die vervreemd zijn van het geloof of er helemaal onbekend mee zijn.

Op zoek of vragen?

We staan u graag te woord

Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een gesprek wensen dan kunnen zij bijvoorbeeld dominee Tekelenburg bellen, hij is bereikbaar op 0174 - 28 87 82.
Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.